Oakham Surgery New Patient Form IELTS Listening Answers With Audio, Transcript, And Explanation

Luyện tập đề IELTS Listening Practice với Oakham Surgery New Patient Form được lấy từ cuốn sách IELTS Actual Test 4 - Test 5 - Section 1 kèm Answer key, list từ vựng IELTS cần học trong bài đọc và Free PDF & Audio Transcript Download với trải nghiệm thi IELTS trên máy và giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking
Oakham Surgery New Patient Form IELTS Listening Answers With Audio, Transcript, And Explanation

👂️ Audio and questions

00:00
Question 1 - 5
Complete the form below.
Write NO MORE THAN ONE WORD OR A NUMBER for each answer.
Oakham Surgery New Patient Form
Question 6 - 10
Circle the correct letters A-C.
6
When is Mike’s wife’s first appointment?
A
Friday 21st at 2.00pm.
B
Friday 21st at 2.30pm.
C
Friday 21st at 3.30pm.
7
What is the surgery’s phone number?
A
7253 9819
B
7253 9829
C
7523 9829
8
What is the name of the girl with whom Mike is speaking at the surgery?
A
Rachel
B
Elizabeth
C
Angela
9
What’s the night doctor’s mobile number?
A
0506 759 3856
B
0506 759 3857
C
0506 758 3856
10
Which of the following does the surgery NOT make a charge for?
A
Travel vaccinations
B
Consultations
C
Insurance reports

❓ Transcript

Oakham Surgery New Patient Form
00:00
Mike:
Hello. I’ve just moved to melbourne for a new job and I’ve been advised to register with a new doctor for my family and myself.
Mike:
I think that this surgery is the nearest one to where I live.
Recept:
What’s the name of the road that you live in sir?
Mike:
Dawson Road.
Recept:
Yes. That’s in our area. Would you like to register with us now?
Mike:
Yes please.
Recept:
Right. I’ll just have to take some details. First of all, could you give me your name?
Mike:
It’s mike jacobs . J-A-C-O-B-S.
Recept:
And your family?
Mike:
My wife’s name is Janet and I have one little boy whose name is Rod.
Recept:
Ron?
Mike:
No, Rod. R-O-D.
Recept:
Good, that’s fine. And what is your address here in Melbourne?
Mike:
52 dawson road, Highfield. Melbourne.
Recept:
Highfield. H-I-G-H-F-I-E-L-D. Good. And I’ll need to know your health card number.
Mike:
It’s NH eight seven one eight one C. What about my family?
Recept:
Oh, only yours for now. Do you know the name of your old doctor?
Mike:
It was Dr. Graham McKenzie in Perth.
Recept:
Now, we’ve got 4 doctors here. There’s Dr. Susan Larkins, Dr. Kevin White, Dr. James Nicholson and Dr. Linda Williams. Which one would you like to register with?
Mike:
Oh! I didn’t think of that. Well, I think I would like a man as my doctor. I’ll go for the last one. Was that one a man?
Recept:
No, that was Dr. Linda. How about Dr. Kevin?
Mike:
Yes, that will be fine.
Recept:
Right. Dr. White it is. Will that be the same for your family?
Mike:
Oh yes. My wife might not want a man as her doctor.
Mike:
Well, we’ll leave it as it is for now and my wife can change if she wants to.
Mike:
I’d like to make an appointment now for my wife.
Mike:
She wants to come in at the end of the week.
Recept:
How about this Friday morning? That’s Friday.
Recept:
Mmm, I don’t think she can make the morning. Any openings in the afternoon?
Recept:
There are appointments available at 2.00, 2.30 and 3.30.
Mike:
We’ll take the first one please.
Mike:
Ok. That’s done.
Mike:
Oh. And what shall my wife do if she wants to switch doctor?
Recept:
She can just give us a call here. Do you want to take the number down?
Mike:
Yes please.
Recept:
It’s seven two five three nine eight two nine . Can you give me your name please?
Recept:
My name’s Angela but there are two other girls who might be on duty as well.
Recept:
Their names are Elizabeth and Rachel but it doesn’t matter who’s on duty. Anyone can take care of it.
Mike:
Now what do we do if we need to call out a doctor during the night?
Recept:
We’ve got a rotation system with the doctors in the area.
Recept:
There’s a mobile and you can call and that’ll get through to the doctor who’s on duty.
Mike:
What’s that number?
Recept:
It’s zero five zero six seven five nine three eight five six
Mike:
Got that. I didn’t ask about any charges.
Recept:
Like all Australia, prescriptions have to be paid for at the chemist at the prevailing rate.
Recept:
Some things like vaccinations for travel and insurance reports we make a standard charge for and I can give you a price list for those. consultations though are under the National Health Service so they’ll be free.
Mike:
Great. Well that’s all. Thanks and goodbye.
Recept:
Goodbye.

🔥 Answer key (đáp án và giải thích)

1
Jacobs
Rút gọn

Giải thích chi tiếtMình cần tìm last name của người đàn ông

=> Đáp án sẽ đến sau câu hỏi "could you give me your name?" của Receptionist

Người đàn ông trả lời "It’s Mike Jacobs" sau đó đánh vần last name "J-A-C-O-B-S "

=> Đáp án: JacobsXem full giải thích
2
Rod
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMình cần nghe về tên của đứa con đầu tiên

=> Đáp án sẽ đến sau "And your family?"

Mike trả lời rằng "My wife’s name is Janet and I have one little boy whose name is Rod"

Nhưng lễ tân có nhầm lẫn là "Ron" và Mike đã sửa lại là "No, Rod" sau đó còn đánh vần tên "R-O-D"

Xem full giải thích
3
Highfield
Mở rộng

Giải thích chi tiếtThông tin mình cần tìm là địa chỉ cụ thể của người đàn ông ở Melbourne (52 Dawson Road ____ Melbourne)

=> Đáp án sẽ đến sau "And what is your address here in Melbourne?"

Người đàn ông trả lời "52 Dawson road, Highfield. Melbourne."

Và Receptionist cũng xác nhận thông tin bằng cách đánh vần "Highfield. H-I-G-H-F-I-E-L-D."

=> Đáp án: HighfieldXem full giải thích
4
N H 8 7 1 8 1 2 C
Mở rộng

Giải thích chi tiếtĐối tượng cần điền là số thẻ của health card

=> Đáp án sẽ đến sau câu hỏi "And I’ll need to know your health card number."

Mike cũng trả lời rõ ràng là "It’s NH eight seven one eight one C"

=> Đáp án: N H 8 7 1 8 1 2Xem full giải thích
5
Dr.Kevin
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMinh cần điền thông tin về tên bác sĩ

=> Đáp án sẽ đến sau "Which one would you like to register with?" (hỏi xem muốn khám bác sĩ nào)

Receptionist đưa ra 4 lựa chọn "There’s Dr. Susan Larkins, Dr. Kevin White, Dr. James Nicholson and Dr. Linda Williams"

Mike đã chọn người cuối cùng được đề cập "Well, I think I would like a man as my doctor. I’ll go for the last one."

Xem full giải thích
6
A
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMình cần tìm thời gian cho buổi hẹn của vợ Mike với bác sĩ

Tất cả đáp án đều cùng một ngày là Friday the 21st nên mình chỉ cần chú tâm vào thời gian

=> Đáp án sẽ đến sau "Any openings in the afternoon?"

Receptionist đưa ra 3 lựa chọn "There are appointments available at 2.00, 2.30 and 3.30."

Xem full giải thích
7
B
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMình cần tìm thông tin về the surgery’s phone number

=> Đáp án sẽ tới sau "She can just give us a call here. Do you want to take the number down?"

Sau đó nghe "It’s seven two five three nine eight two nine"

=> Đáp án là BXem full giải thích
8
C
Mở rộng

Giải thích chi tiếtThông tin cần tìm là tên của người mà Mike đang nói chuyện cùng

=> Đáp án sẽ đến sau "Can you give me your name please?"

Receptionist trả lời "My name’s Angela but there are two other girls who might be on duty as well"

=> Tên cô ấy là Angela nhưng cũng có 2 người khác trực ca tên Elizabeth Rachel => Tuy nhiên Mike chỉ hỏi tên của người đang nói chuyện cùng, 2 tên kia là thông tin gây nhiễu => Đáp án là CXem full giải thích
9
A
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMình cần tìm số điện thoại của bác sĩ trực ban đêm

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "now what do we do if we need to call out a doctor during the night?"

Sau đó mình nghe "There’s a mobile and you can call and that’ll get through to the doctor who’s on duty."

Và nghe đọc số "It’s zero five zero six seven five nine three eight five six"

Xem full giải thích
10
B
Mở rộng

Giải thích chi tiếtMình cần nghe xem cái gì không bị tính phí phẫu thuật

=> Đáp án sẽ có sau "I didn’t ask about any charges."

Receptionist nói rằng "Some things like vaccinations for travel and insurance reports we make a standard charge"

=> Họ sẽ tính phí cho một số thứ như vắc xin cho du lịch và bảo hiểm => Loại đáp án A và CXem full giải thích

Download PDF

Bạn có thể tải bản đẹp của đề và đáp án Oakham Surgery New Patient Form tại đây