Vietnameseyết hầu
Englishpharynx
nounˈfɛrɪŋks
Yết hầu là đoạn ống tiêu hoá ở cổ họng người.
Ví dụ song ngữ
1.
Yết hầu là phần mềm ở trên cùng của cổ họng nối miệng và mũi với cổ họng.
Pharynx is the soft part at the top of the throat which connects the mouth and nose to the throat.
2.
Yết hầu nằm ở giữa cổ, bắt đầu từ đáy hộp sọ và dài khoảng 4,5 inch.
The pharynx is in the middle of the neck, starting at the bottom of the skull and is about 4.5 inches long.
Ghi chú
Khu vực hầu họng là bộ phận nằm trong khoang miệng. Khu vực này còn được gọi chung là cổ họng, có một số bộ phận gồm:
  • Vòm họng: nasopharynx
  • Họng: throat
  • Yết hầu: pharynx
  • Amiđan: tonsil