Vietnamesephế quản
Englishbronchi
nounbrɒŋkai
Phế quản còn được gọi là cuống phổi.
Ví dụ song ngữ
1.
Phế quản cung cấp không khí và động mạch phổi cung cấp máu cho phổi.
The bronchi supply air and pulmonary arteries supply blood to the lungs.
2.
Cơn hen suyễn ảnh hưởng đến phế quản và tiểu phế quản trong phổi.
An asthma attack affects the bronchi and bronchioles in the lungs.
Ghi chú
Một số bộ phận liên quan đến hệ hô hấp gồm:
  • Phổi: lung
  • Phế quản: bronchi
  • Khí quản: trachea
  • Thanh quản: larynx
  • Xoang: sinus