Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing

Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Academic Task 1, Task 2, IELTS General Training Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề.

Bài mẫu Writing mới nhất

Bài mẫu band 8.0 IELTS Writing Task 2 ngày 06/08/2022: Many factors motivate people in the workplace. Of these, money is the most important. To what extent do you agree or disagree?
Chủ đề công việc (Work) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/08/2022: The picture shows the process of making wool.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/08/2022: The picture shows the process of making wool.
Chủ đề đời sống (lifestyle) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/08/2022: The picture shows the process of making wool.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 06/08/2022: The picture shows the process of making wool.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 09/07/2022: The charts below give information about different types of waste disposed of in one country in 1960 and 2011.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 09/07/2022: The charts below give information about different types of waste disposed of in one country in 1960 and 2011.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 0707/2022: The diagram below shows the stages in processing coaca beans.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 0707/2022: The diagram below shows the stages in processing coaca beans.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 25/06/2022: The table shows questionnaires about the opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012.
Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 25/06/2022: The table shows questionnaires about the opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012.

IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - Do the advantages of teaching foreign languages for primary school children outweigh its disadvantages?
Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.
IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - Despite the availability of many translation softwares, it is still beneficial to learn a language. Agree/disagree?
Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.
IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - Offenders' parents should be punished. Agree/disagree?
Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.
IELTS Writing Task 2 band 8.0 Sample - As a learning tool for young people, the media is better than experiences. Agree/disagree?
Chủ đề giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

Bài mẫu thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 3
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cung cấp thông tin (Giving Information Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn
Bài mẫu thư cho lời khuyên (Letter of Advice) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 1
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư cho lời khuyên (Letter of Advice). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn
Bài mẫu thư xin việc (Job Application Letter) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư xin việc (Job Application Letter). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn
Bài mẫu thư yêu cầu (Letter of Request) - IELTS General Writing Task 1 - Đề 2
Đề thi IELTS General Writing Task 1 yêu cầu viết một lá thư yêu cầu (Letter of Request). Đây là một trong những dạng bài của Writing General. Dưới đây, DOL sẽ cung cấp cho bạn một bài làm mẫu của đề này, các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn