Vietnameseuốn tóc
Englishcurl hair
nounkɜrl hɛr
Uốn tóc là làm cong sợi tóc với chất tóc ban đầu là chất tóc thẳng.
Ví dụ song ngữ
1.
Tôi rất muốn tự mình uốn tóc.
I really want to curl my hair by myself.
2.
Chọn nhiệt độ thích hợp để uốn tóc.
Pick the right temperature to curl your hair.
Ghi chú
Một số cách tạo kiểu tóc cơ bản là:
Uốn: curl
Duỗi: straighten
Nhuộm: dye/color
banner-vertical
banner-horizontal