Vietnamesetụy
Englishpancreas
nounˈpænkriəs
Tụy là tuyến tiêu hoá nằm dưới dạ dày.
Ví dụ song ngữ
1.
Những người thiếu tuyến tụy, quả thận thứ hai, ruột non, có thể không chạy marathon được nhưng họ vẫn sống được.
People who lack a pancreas, a second kidney, a small intestine, may not run marathons, but they live.
2.
Một tuyến tụy khỏe mạnh sẽ tạo ra các chất hóa học với số lượng thích hợp, vào đúng thời điểm, để tiêu hóa các loại thực phẩm chúng ta ăn.
A healthy pancreas produces the correct chemicals in the proper quantities, at the right times, to digest the foods we eat.
Ghi chú
Một số cơ quan trong hệ tiêu hoá bao gồm:
  • Thực quản: oesophagus
  • Dạ dày: stomach
  • Gan: liver
  • Túi mật: ball bladder
  • Tụy: pancreas
  • Lá lách: spleen