Vietnamesetừ thiệnsự quyên góp
Englishcharitydonation
nounˈʧɛrɪti
Từ thiện là một hành động trợ giúp người yếu kém. Hoạt động từ thiện có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thời gian.
Ví dụ song ngữ
1.
Lợi nhuận từ việc bán những tấm thiệp này sẽ được gửi cho các trung tâm từ thiện ở địa phương.
Proceeds from the sale of these cards will go to local charities.
2.
Anh ấy bỏ tiền của mình vào các quỹ từ thiện.
He disposed his money in charity.
Ghi chú
Chúng ta có thể phân biệt khái niệm từ thiện (charity) và đóng góp (donation) nha
từ thiện: (charity) giúp đỡ người nghèo khó để làm phúc
đóng góp: (donation) góp tiền của, công sức của mình vào công việc chung
Ví dụ: He makes a donation to a local charity group. (Anh ấy làm một khoảng đóng góp cho tổ chức từ thiện địa phương)
banner-vertical
banner-horizontal