Vietnamesetin cậytin tưởng
Englishtrustbelieve
nountrʌst
Tin cậy là đáng tin, có thể dựa hẳn vào, trông cậy vào.
Ví dụ song ngữ
1.
Em gái tôi đã cảnh báo tôi không nên tin cậy anh ta.
My sister warned me not to trust him.
2.
Phản bội sự tin cậy là cách nhanh chóng và đau đớn nhất để chấm dứt tình bạn.
Betraying a trust is a very quick and painful way to terminate a friendship.
Ghi chú
Một số verb/phrasal verb trong tiếng Anh thường gặp dùng để chỉ “sự tin tưởng”
- trust: tin cậy
- believe: tin tưởng
- rely on: nhờ cậy
- count on: dựa vào
- depend on: nhờ vào
banner-vertical
banner-horizontal