Vietnamesetỉ mỉ
Englishmeticulous
nounməˈtɪkjələs
Tỉ mỉ là những người có thói quen làm mọi việc một cách cẩn thận trau chuốt ngay cả những thứ nhỏ nhất.
Ví dụ song ngữ
1.
Một người tỉ mỉ là người luôn chú tâm vào chi tiết và rất cẩn thận trong công việc của mình.
A meticulous person is one who is detail-oriented and very careful in his/her work.
2.
Ông đã rất tỉ mỉ trong việc tìm cách ghi lại các địa danh gốc của thổ dân xung quanh thuộc địa.
He was meticulous in seeking to record the original Aboriginal place names around the colony.
Ghi chú
Một số tính từ thường được dùng để miêu tả đức tính tốt đẹp của một người gồm:
Meticulous: tỉ mỉ
Patient: kiên nhẫn
Kiên cường: resilient
Khiêm tốn: modest
Ham học hỏi: studious
Hào phóng/Hào sảng: generous
Hết mình: wholehearted
Hiền lành: gentle
banner-vertical
banner-horizontal