Vietnamesethư cảm ơnmột lời nhắn cảm ơn
Englishthank you letterthank-you note
nounθæŋk ju ˈlɛtər
Thư cảm ơn là văn bản được sử dụng khi người dùng muốn thể hiện lòng biết ơn chân thành đến một tập thể hay cá nhân nào đó.
Ví dụ song ngữ
1.
Tôi gửi cho cô ấy một lá thư cảm ơn vì cô ấy đã giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi suốt thời gian qua.
I send her a thank you letter because she helped me last time with my problem.
2.
Thư cảm ơn sẽ được gửi đến hộp thư của quý khách để thể hiện sự trân trọng của chúng tôi dành cho quý khách vì đã mua hàng trong thời gian qua.
A thank you letter will be delivered to your mailbox to show our appreciation for your purchases over the years.
Ghi chú
Một vài kiểu đơn từ (letter) thường gặp trong tiếng Anh
- Thư cảm ơn: thank-you letter
- Thư giới thiệu: recommendation letter
- Đơn thôi việc: resignation letter
banner-vertical
banner-horizontal