Vietnamesethông gia
Englishin-law family
nounɪn-lɔ ˈfæməli
Thông gia thường chỉ hai gia đình có con cái kết hôn với nhau.
Ví dụ song ngữ
1.
Gia đình thông gia của tôi đều sống xa gia đình tôi.
All my in-law families live far away.
2.
Gia đình thông gia sẽ sang thăm chúng tôi vào tuần sau.
My in-law family are coming to visit next week.
Ghi chú
Gia đình thông gia (in-law family) có thể là gia đình bên nội (paternal) hoặc bên ngoại (maternal), thường chỉ những người có quan hệ họ hàng (kinship) nhưng không cùng huyết thống (lineage).
banner-vertical
banner-horizontal