Vietnamesethần giao cách cảmcận tâm lý học
Englishtelepathyparapsychology
nountəˈlɛpəθi
Thần giao cách cảm là việc truyền thông tin giữa các tâm thức bằng các phương thức khác với các giác quan tri giác đã biết.
Ví dụ song ngữ
1.
Chúng ta khao khát có được những khả năng tâm linh, chẳng hạn như khả năng thấu thị và thần giao cách cảm.
We thirst for psychic gifts, such as clairvoyance and telepathy.
2.
Anh ta có thể giao tiếp với cô ấy bằng thần giao cách cảm.
He can communicate with her by telepathy.
Ghi chú
Parapsychology (cận tâm lý học) là một nhánh của tâm lý học nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh bao gồm telepathy (thần giao cách cảm), extrasensory perception (nhận thức ngoại cảm), clairvoyance (thấu thị), psychokinesis (tâm thần vận động),...
banner-vertical
banner-horizontal