Vietnamesesàm sỡđụng chạm
Englishtake libertybe touchy
nounteɪk ˈlɪbərti
Sàm sỡ là có thái độ thiếu đứng đắn trong quan hệ giao tiếp giữa nam và nữ.
Ví dụ song ngữ
1.
Đừng cố tình sàm sỡ phụ nữ và cố ý chạm họ.
Don't try to take liberty of women and touch them intentionally.
2.
Gần đây, có tin tức tố cáo một người đàn ông sàm sỡ một cô gái trong thang máy.
Recently, there has been news accusing a men taking liberty of a girl in an elevator.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng có liên quan đến bạo lực tình dục trong tiếng Anh nha!
- sexual abuse: bạo hành tình dục
- sexual harassment: bạo lực tình dục
- molestation: ấu dâm
- rape: cưỡng dâm
- take the liberty (of someone): sàm sỡ, đụng chạm
- sadomasochism: bạo dâm
banner-vertical
banner-horizontal