Vietnamesephẩm chất đạo đứcphẩm chất, phẩm chất đạo đức đạo đức, tư cách đạo đức
Englishmoral qualitymoral strength
nounˈmɔrəl ˈkwɑləti
Phẩm chất đạo đức là những chuẩn mực hành vi làm nên giá trị của một con người. Dựa vào khung chuẩn mực ấy, người ta có thể đánh giá các hành vi của con người tốt hay xấu, lợi hay hại, về những điều được khuyến khích, cấm kị, hoặc về nghĩa vụ của mỗi con người.
Ví dụ song ngữ
1.
Tự tin quá mức về phẩm chất đạo đức của mình là một rủi ro.
Overconfidence about our moral qualities is risky.
2.
Giúp đỡ là một trong những phẩm chất đạo đức cần thiết mà mỗi chúng ta cần phải có trong cuộc sống.
Helpfulness is one of the essential moral qualities that each of us should have in life.
Ghi chú
Những phẩm chất đạo đức (moral qualities) tốt đẹp của con người có thể kể đến là: empathy (sự cảm thông), courage (can đảm), honesty (trung thực), and loyalty (trung thành).
banner-vertical
banner-horizontal