Vietnamesengười có hoàn cảnh khó khănngười nghèo
Englishdisadvantaged peoplepoor people
noundɪsədˈvæntɪʤd ˈpipəl
Người có hoàn cảnh khó khăn là những người sống một mức sống thấp, điều kiện vật chất thiếu thốn và gặp nhiều các vấn đề khác tác động trong cuộc sống.
Ví dụ song ngữ
1.
Một chương trình giáo dục mới đã được thiết lập cho những người khó khăn về kinh tế.
A new educational program has been set up for economically disadvantaged people.
2.
Chính sách đó sẽ mở rộng các cơ hội cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
That policy would open doors to disadvantaged people.
Ghi chú
Một số nhóm người thuộc nhóm có hoàn cảnh khó khăn (the disadvantage people) bao gồm người nghèo (the poor), người khuyết tật (the handicapped) và người khiếm khuyết (the disabled).
banner-vertical
banner-horizontal