Preparing data...
Paper on Public Libraries

Paper on Public Libraries

Câu 1
Nhấn phím space để qua từ. Với Macbook users, chuyển qua Unikey Eng để tránh lỗi typing.
,
Stewart
.
.
?
(Có 18 Từ)
Xem script câu 1
TRUDIE: OK, Stewart. We need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet?
Khoá học IELTS Tư Duy tại DOL IELTS Đình Lực
Band điểm tăng nhanh
Giỏi ứng dụng
Tăng tư duy
Khoá học IELTS Tư Duy tại DOL IELTS Đình Lực
Sách Thông não IELTS Reading cùng Linear
Thay đổi tư duy đọc
Lấy 9.0 reading
Không cần nhiều từ vựng
(224 Reviews)
Sách Thông não IELTS Reading cùng Linear
Bảng câu hỏi (26 câu)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Câu 20
Câu 21
Câu 22
Câu 23
Câu 24
Câu 25
Câu 26