Preparing data...
Four business values

Four business values

Câu 1
Nhấn phím space để qua từ. Với Macbook users, chuyển qua Unikey Eng để tránh lỗi typing.
,
.
of
:
,
,
.
'
'
.
I'm
going
to
.
(Có 38 Từ)
Xem script câu 1
In public discussion of business, we take certain values for granted. Today I’m going to talk about four of them: collaboration, hard work, creativity and excellence. Most people would say they’re all ‘good things’. I’m going to suggest that’s an over-simple view.
Khoá học IELTS Tư Duy tại DOL IELTS Đình Lực
Band điểm tăng nhanh
Giỏi ứng dụng
Tăng tư duy
Khoá học IELTS Tư Duy tại DOL IELTS Đình Lực
Sách Thông não IELTS Reading cùng Linear
Thay đổi tư duy đọc
Lấy 9.0 reading
Không cần nhiều từ vựng
(224 Reviews)
Sách Thông não IELTS Reading cùng Linear
Bảng câu hỏi (15 câu)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15