Vietnamesemệnh mộc
Englishwood element
nounwʊd ˈɛləmənt
Mệnh Mộc chính là chỉ về mùa Xuân và là biểu cho sự sống mãnh liệt, dồi dào của cỏ cây hoa lá. Ngoài ra, Mộc còn là sự che chở cho kẻ yếu, chống lại những sức mạnh phá hoại khác, mang lại sự sống cho muôn loài trên trái đất.
Ví dụ song ngữ
1.
Những người có mệnh Mộc là một trong những người tìm cách để phát triển và mở rộng.
People with the wood element is one that seeks ways to grow and expand.
2.
Các thuộc tính chung cho những người mệnh Mộc là sức mạnh và tính linh hoạt.
The common attributes for people with Wood element are strength and flexibility.
Ghi chú
Các loại mệnh trong tiếng Anh theo ngũ hành
- mệnh Mộc: wood element
- mệnh Kim: metal element
- mệnh Thủy: water element
- mệnh Hỏa: fire element
- mệnh Thổ: earth element
banner-vertical
banner-horizontal