Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2, 3

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Bài mẫu Speaking mới nhất

Tất cả các bài mẫu IELTS Speaking mới nhất sẽ được cập nhật và tổng hợp tại đây.
Xem thêm
Describe a quiet place you like to spend time in - IELTS Speaking Part 2
Describe a quiet place you like to spend time in IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Places Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Accommodation - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Accommodation - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Education - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3
Bài Mẫu Chủ Đề Education - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Các bài mẫu Speaking IELTS Part 1 theo từng chủ đề, kèm câu hỏi, câu trả lời mẫu và từ vựng liên quan.
Xem thêm
Bài Mẫu Chủ Đề Sports - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Sports - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Staying Up Late  - IELTS Speaking Part 1
Bài Mẫu Chủ Đề Staying Up Late - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Tv Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Tổng hợp bài mẫu Speaking Part 2 kèm đề và đáp án chi tiết.
Xem thêm
Describe a person who helps others in his spare time - IELTS Speaking Part 2
Describe a person who helps others in his or her spare time IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic People Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Describe an argument two of your friends had - IELTS Speaking Part 2
Describe an argument two of your friends had IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Describe a law on environmental protection - IELTS Speaking Part 2
Describe a law on environmental protection IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Objects Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Describe a thing you once forgot to do - IELTS Speaking Part 2
Describe a thing you once forgot to do IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...
Các bài thi mẫu Speaking IELTS Part 3 được tổng hợp theo các chủ đề phổ biến & thường gặp nhất, có kèm danh sách từ vựng liên quan.
Xem thêm
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Job - IELTS Speaking Part 3 - Phần 1
Bài Mẫu IELTS Speaking Part 3 Job - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Food - IELTS Speaking Part 3
Bài Mẫu Chủ Đề Food - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Politeness - IELTS Speaking Part 3
Bài Mẫu Chủ Đề Politeness - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...