Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1,2, 3

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1, Part 2, Part 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Bài mẫu Speaking mới nhất

Describe a quiet place you like to spend time in - IELTS Speaking Part 2
Describe a quiet place you like to spend time in IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Places Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Accommodation - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Accommodation - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Education - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3
Bài Mẫu Chủ Đề Education - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu Chủ Đề Sports - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Sports - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Staying Up Late  - IELTS Speaking Part 1
Bài Mẫu Chủ Đề Staying Up Late - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Tv Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Describe a person who helps others in his spare time - IELTS Speaking Part 2
Describe a person who helps others in his or her spare time IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic People Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Describe an argument two of your friends had - IELTS Speaking Part 2
Describe an argument two of your friends had IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Describe a law on environmental protection - IELTS Speaking Part 2
Describe a law on environmental protection IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Objects Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...
Describe a thing you once forgot to do - IELTS Speaking Part 2
Describe a thing you once forgot to do IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Events Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 1
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Job - IELTS Speaking Part 3 - Phần 1
Bài Mẫu IELTS Speaking Part 3 Job - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Food - IELTS Speaking Part 3
Bài Mẫu Chủ Đề Food - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Bài Mẫu Chủ Đề Politeness - IELTS Speaking Part 3
Bài Mẫu Chủ Đề Politeness - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...