Tổng hợp các bài mẫu IELTS Speaking Part 3 theo chủ đề

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Kho bài mẫu

Technology
Quí 2 2021
Bài Mẫu Chủ Đề Technology - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Leisure activities
Quí 1 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Behavior
Quí 4 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Argument - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Behavior
Quí 4 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Memory/Forgetting Things - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Behavior
Quí 4 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Helping Others - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Behavior
Quí 4 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Politeness - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Working
Quí 4 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Job - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Working
Quí 4 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Famous Person - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Education
Quí 2 2021
Bài Mẫu Chủ Đề Education - IELTS Speaking Part 3 - Phần 4 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
1 of 2