Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1 (Câu hỏi + Câu trả lời mẫu)

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Part 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Kho bài mẫu

Work & Study
Quí 3 2019
Bài Mẫu Chủ Đề Work and Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Nature
Quí 4 2019
Bài Mẫu Chủ Đề Weather - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Hobby
Quí 4 2019
Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Hobby
Quí 4 2019
Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Work & Study
Quí 4 2019
Bài Mẫu Chủ Đề Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Work & Study
Quí 4 2019
Bài Mẫu Chủ Đề Study - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Hobby
Quí 1 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Sport - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Hobby
Quí 1 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Sport - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
Hobby
Quí 1 2020
Bài Mẫu Chủ Đề Singing - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...
1 of 5