Bài Mẫu Chủ Đề Singing - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Singing - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Cùng tìm hiểu các vấn đề hay gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Singing ngay dưới đây.

📝 Sample từng câu

Tham khảo bài nói IELTS mẫu trả lời các câu hỏi phần Speaking Part 1 chủ đề Singing đề cập ở trên tại đây nhé!
1.
Insert title here...
Did you learn music at school?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Actually I did. I am quite good at
music theory
since I've been learning the piano ever since I was 8. As a result, I can learn to play any song by just looking at the
music sheet
!
2.
Insert title here...
If you could learn a musical instrument, what would it be?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
It'd definitely be
drums
. I always take an interest in this
instrument
because not many people I know know how to play it. I believe I can play it quite well simply because I have such a good
sense of rhythm
3.
Insert title here...
Do you think music is important?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Definitely. I feel like there are many different
roles
that music can
serve
. To be more specific, other than being used for
entertainment
, music can also help with one's education,
particularly
the development of several
abilities
like
hand-eye coordination
.
(142 words)

📚 Vocabulary

to be good at something
/tuː biː gʊd æt ˈsʌmθɪŋ/
(adj). giỏi một môn học hoặc một hoạt động nào đó
vocab
to take an interest in something
/tuː teɪk ən ˈɪntrɪst ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). quan tâm, hứng thú tới một thứ gì đó
vocab
to play an instrument
/tuː pleɪ ən ˈɪnstrʊmənt/
(verb). chơi một nhạc cụ nào đó
vocab
to serve a role
/tuː sɜːv ə rəʊl/
(verb). phục vụ một vai trò nào đó
vocab
to help with one's education
/tuː hɛlp wɪð wʌnz ˌɛdjuːˈkeɪʃən/
(verb). giúp đỡ cho việc học tập của ai đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample topic Singing Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:


1 I

singing. This is also partly why I don't like going to karaoke places.

2 I didn't use to

Kpop songs until I heard Big Bang's songs.
3 I'm thinking about learning how to

. Guitar should be a great choice, huh?
4 The tender sounds of the piano

making the song emotional.

5 Playing instruments can also

as it allows them to be more precise and creative.
play an instrument
am not good at
help students with their education
take interest in
served a crucial role in


Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trốngNhạc lý
=> Music
01.Bản nhạc
=> Music
02.Nhạc cụ
=> An
03.Cái trống
=> A
04.Khả năng cảm nhận nhịp điệu (cảm nhạc)
=> A
05.

of
06.Khả năng phối hợp tay-mắt
=> Hand-eye
07.


Đừng bỏ sót Bài Mẫu Chủ Đề Singing - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1những bài sample Speaking Part 1 chủ đề khác cũng quan trọng không kém!

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Singing, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18