IELTS Listening Practice Test
Complete the notes below.
Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
KIWI FACT SHEET
Pictures of kiwis are found on
1
stamps and coins

.
The name ‘kiwi’ comes from its
2
call/shrill call

.
The kiwi has poor sight but a good
3
sense of smell/smell

.
Kiwis cannot
4
fly

.
Kiwis are endangered by
5
introduced animals

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley4 Mình cần nghe xem những bức ảnh kiwi được tìm thấy ở đâu (Pictures of kiwi are found on ... )

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "... the kiwi as a symbol is far more visible"

smiley5 Khi nghe tiếp "you'll find them on our stamps and coins"

=> Bạn sẽ thấy hình ảnh kiwi trên tem và đồng xu => Đáp án là stamps and coins check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford