IELTS Listening Practice Test
The following are essential requirements for which jobs?
Write the correct letter, A, B or C.
1
conference organizer
A
foreign languages
2
catering manager
C
professional qualification
3
housekeeper
B
willingness to travel abroad
4
fitness centre staff
C
professional qualification
5
reservations assistant
A
foreign languages
1
conference organizer
A
foreign languages

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Mình cần nghe điều kiện cho conference organizer

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe " One of our main business streams is hosting special events for other businesses." (hosting =organizer và events=conference) smiley31 Nghe tiếp có "If you have good communication and organisational skills with a good level of fluency in at least one European and one non-European language"

=> Ngoài communication and organisational skills thì yêu cầu giỏi ngoại ngữ => Đáp án đúng là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford