IELTS Listening Practice Test
Drag in result image
1
B
2
D
3
C
4
A
5
F
6
E
1
BReading Room
2
Periodicals Section
3
Food Service Centre
4
Video Resource Centre
5
Satellite TV Station
6
Enquiry Desk

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley26 Ban đầu bạn sẽ nghe "Now, we’re at the gate of the library"

=> Bạn sẽ xác định được vị trí mình đang đứngsmiley5Sau đó sẽ lần lượt đi qua các vị trí "restrooms", "Photocopy Room" và "Circulation Desk"

=> Gần như đã đi lược qua hết các vị trí có sẵn

smiley40 Sau đó nghe vị trí "The Reading Room is a really large area in the centre of the library, just to the north of the Circulation Desk

=> Nằm ở trung tâm thư viện, về phía bắc của Circulation Desk => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford