IELTS Listening Practice Test
1
It is important for everyone to know simple first aid
steps


2
After an accident, one must firstly be aware of
danger


3
After that, the first-aider must
respond


4
Clearing of airways may not happen when patients
unconscious


5
The mouth must be checked for
blockages


6
CPR must be done if breathing is absent or
irregular


7
CPR must be done up to the arrival of
medics


1
It is important for everyone to know simple first aid
stepsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley16 Loại từ cần điền là danh từ, đi với first aid

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "What is first aid?" smiley5 Nghe thấy "it is essential for everyone to know [...] the steps which must be followed"

=> Mọi người đều cần phải biết các bước cần làm theo (essential = important) => Đáp án: steps check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford