IELTS Listening Practice Test
1
Bilingualism can be defined as having an equal level of communicative
proficiency

in two or more languages.
2
Early research suggested that bilingualism caused problems with
learning

and mental development.
3
Early research into bilingualism is now rejected because it did not consider the
social and economic

backgrounds of the children
4
It is now thought that there is a
positive

bilingualism and cognitive skills in children.
5
Research done by Ellen Bialystok in Canada now suggests that the effects of bilingualism also apply to 
adults


1
Bilingualism can be defined as having an equal level of communicative
proficiency

in two or more languages.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Mình cần nghe xem billingualism được định nghĩa như thế nào (having an equal level of communicative .... in two or more languages"

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Let’s start with a definition of bilingualism" (=defined)

smiley18Nghe tiếp thấy " we can say it's the ability to communicate with the same degree of proficiency in at least two languages"

=> Đó là khả năng giao tiếp với mức độ proficiency tương tự trong ít nhất 2 ngôn ngữ (same degree of= equal level of) => Đáp án: proficiency check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford