Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

🚀 Danh sách câu hỏi

Các câu hỏi phổ biến trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Food and Drink là gì?

📝 Sample từng câu

Bài mẫu trả lời cho từng câu hỏi trong chủ đề Food and Drink Speaking Part 1 được giới thiệu ngay sau đây.
1.
Insert title here...
Do you have a healthy diet?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
I think so. I used to eat very
unhealthily
, mostly
only consuming fast food
and no
vegetables
. However I'm learning to eat more healthily now and try to have
as diverse a diet as possible
2.
Insert title here...
What do you think of fast food?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
I think fast food is
convenient
,
for sure
, but it's
extremely unhealthy
. I mean, it's okay to have fast food like once or twice a week but having it everyday can seriously
damage your health
! One of my friends, Daisy, ate fast food
for months straight
and she's
obsese
now.
3.
Insert title here...
What's the difference between picnics and cooking at home?
00:00 / 00:00s
Insert paragraph here...
Well,
the most obvious difference
is that cooking at home is more
comfortable
because you have all the
ingredients and tools
that you need!
In contrast
, it’s
tough
to cook in nature during picnics and you either have
to be really well-prepared
, or you have to learn
to make do with what you have
.
(162 words)

📚 Vocabulary

to be used to something
/tuː biː juːzd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Quen với điều gì đó
vocab
to consume something
/tuː kənˈsjuːm ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tiêu thụ một mặt hàng nào đó
vocab
to damage one's health
/tuː ˈdæmɪʤ wʌnz hɛlθ/
(verb). Làm hại đến sức khỏe
vocab
to be well-prepared for something
/tuː biː wɛl-prɪˈpeəd fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Đã chuẩn bị kĩ cho một điều gì đó
vocab
for months straight
/fɔː mʌnθs streɪt/
(adv). hàng tháng liền
vocab
to do something in nature
/tuː duː ˈsʌmθɪŋ ɪn ˈneɪʧə/
(verb). làm việc gì đó giữa tự nhiên
vocab
to make do
/tuː meɪk duː/
(verb). dùng tạm
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 chủ đề Food and Drink nhé!

Exercise 1:


1 Anh ta vẫn chưa quen với món ăn cay của Hàn Quốc
=> He

eating the spicy Korean food

2 Trẻ con ngày nay tiêu thụ quá nhiều thức uống chứa nhiều đường
=> Children nowadays

too much sugary drink.
3 Chứng thiếu ngủ có thể dễ dàng làm hại đến sức khỏe con người ta
=> Sleep deprivation can easily

.

4 Cô ấy tin rằng mình có thể làm bài thi tốt vì cô ấy đã chuẩn bị rất kĩ cho nó
=> She believes she can do well on the test because she


5 Anh ta đã bị stress nhiều tháng liên tục.
=> He was stressed

.

6 Cô ấy không tìm được cái chén nào để đựng xốt nên phải dùng tạm một cái ly nhựa
=> She could not find any bowl for the sauce so she had to

with a plastic cup
damage one's health
for months straight
is still not used to
make do
was very well-prepared for it
consume







Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống



Một chế độ ăn đa dạng
=> A
01.

diet

Tiện lợi
=> To be
02.



Bị béo phì
=> To be
03.



Khác biệt hiển nhiên nhất
=> The most
04.

difference

Các nguyên liệu
=>
05.








Để theo dõi bài mẫu IELTS Speaking Part 1 khác, các bạn có thể truy cập trang tổng hợp Những bài thi Speaking mẫu cho cả 3 phần tại Dol.vn.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Food and Drink, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18