Vietnameseluật nhân quả
Englishlaw of karma
nounlɔ ʌv ˈkɑrmə
Luật nhân quả là một luật thưởng phạt công bình: "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ" hoặc "gieo gió gặt bão" v.v... Bởi thế nhiều người đâm ra sợ luật nhân quả và nhờ đó mà họ không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng phước báo.
Ví dụ song ngữ
1.
Luật nhân quả dạy về những "vòng luân chuyển" vô tận của những cuộc đầu thai.
Law of karma teaches “wheel” of endless rebirths.
2.
Tính thêm cả điều đó vào thì luật nhân quả không còn hiệu quả nữa.
With that taken into account, the law of Karma works no more.
Ghi chú
Luật nhân quả (law of karma) nằm trong một bộ khái niệm về nhân quả thiện ác trong đạo Phật, và còn bao hàm một vài khái niệm khác như luân hồi (reincarnation).
banner-vertical
banner-horizontal