Vietnameselạnh nhạtlạnh lùng
Englishcoolglacial
nounkul
Lạnh nhạt là không thân mật, không ân cần.
Ví dụ song ngữ
1.
Cô ấy rất lạnh nhạt với tôi.
She was decidedly cool towards me.
2.
Họ tiếp đón chúng tôi vô cùng lạnh nhạt.
They gave us a cool reception.
Ghi chú
Chúng ta cùng học một số từ vựng nói về phẩm chất tiêu cực của con người nhé:
Lạnh nhạt: cool
Yếu đuối: weak
Xảo quyệt: cunning
Vụng về: clumsy
Vô tình: indifferent
Vô đạo đức: unprincipled
Vô duyên: graceless
banner-vertical
banner-horizontal