Vietnameselàm theolặp lại
Englishfollow
verbˈfɒləʊ
Làm theo là bắt chước, làm lại theo cái đã có sẵn trước đó.
Ví dụ song ngữ
1.
Cô ấy phải học cách làm theo hướng dẫn.
She must learn to follow instructions.
2.
Bạn nên làm theo cô ấy.
You should follow her example.
Ghi chú
Các phrasal verb chúng ta thường dùng với follow trong tiếng Anh bạn nên lưu ý:
  • Follow your dream : theo đuổi đam mê
Ví dụ: I have always told you to follow your dream. (Tôi lúc nào cũng nói rằng bạn nên theo đuổi đam mê của mình.)
  • Follow in somebody's footsteps: tiếp nối ai đó
Ví dụ: He is likely to follow his father’s footsteps and take care of the business. (Anh ấy sẽ tiếp nối cha để quản lý công ty.)
  • Follow suit: theo một phong cách nào đó
Ví dụ: Mr Adam expects other makers to follow suit. (Ngài Adam hy vọng rằng các nhà sản xuất khác sẽ theo phong cách của ông.)