IELTS Reading Practice Test
Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?
In following statements below, choose
TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this
1
Michael Faraday was the first person to recognise Perkin’s ability as a student of chemistry
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: Michael Faraday was the first person to recognize Perkins's ability as a student of chemistry.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 Recognize = perceive , Ability = talent and devotion

 Michael Faraday was the first person # by his teacher Thomas Hall 

Giải thích chi tiết

Nếu bạn skim/scan các keywords trong Question và Reading Passage, bạn đều thấy keywords xuất hiện: Michael Faraday, ability - talent chọn True → SAI cross

Trường hợp bạn cẩn thận hơn, cố skim/scan thêm the first person, nhưng không thấy →  Chọn Not Given → SAI cross

smiley18 Apply Linearthinking

 His talent were perceived by his teacher , who - encouraged him to attend lectures by Michael Faraday 

Trường hợp không biết “perceive” nhưng vẫn có thể đoán được dựa vào connection 

→ Để động viên tham gia lớp học thì thầy giáo phải perceive được tài năng 

→ Vậy his teacher nhận ra tài năng trước, không phải Michael

=> Đáp án: FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford