IELTS Reading Practice Test
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?
In boxes on your answer sheet, write
TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this
1Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

geoglyphs = hill figures

 England = England

 Most = the vast majority

 a particular area of the country = the country's southern counties 

Giải thích chi tiết

Đọc theo Linearthinking (Read in structure) để nắm ý chính, ta có:

Bài đọc: There are 56 hill figures scattered around England , with the vast majority on the country's southern counties.

=> Có 56 hill figures ở Anh nhưng phần lớn thì chỉ ở hạt phía nam của đất nước này

So với câu hỏi:  Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

=> a particular area ở đây ứng với the country's southern counties

=> Các thông tin đều khớp với nhau -> Chọn TRUELưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford