IELTS Reading Practice Test
Complete the notes below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes on your answer sheet.
The nutmeg tree and fruit
● the leaves of the tree are
1
oval

in shape
● the
2
husk

surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe
● the
3
seed

is used to produce the spice nutmeg
● the covering known as the aril is used to produce
4
mace


● the tree has yellow flowers and fruit

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing

Question: The leaves of the tree are oval in shape 

So sánh cụm từ bên câu hỏi và bài đọc, ta có:

 leaves of the tree are oval in shape = The tree is thickly branched with ... oval leaves 

Giải thích chi tiết

Áp dụng DOL's Linearthinking smiley18

Cấu trúc Passage: The tree is thickly branched with dense foliage of tough, dark green oval leaves -> Ở đây liệt kê nhiều tính từ và có nhiều từ lạ "branched with", "dense", "foliage". Nếu đọc dịch sẽ rất rối. cross -> Tuy nhiên nếu đọc theo cấu trúc sẽ xác định được tất cả những cụm đó đều chỉ bổ sung cho "oval leaves" -> Lý do không chọn tính từ tough (cứng), dark (đen), green (xanh) mặc dù nó bổ nghĩa cho "oval leaves" là vì 3 tính từ này không chỉ hình dáng (shape).

=> Đáp án: oval check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford