IELTS Reading Practice Test
Do the following statements agree with the information given in the Reading Passage?
In following statements below, choose
TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this
1
Local gulls and migrating arctic terns behave in the same way when offered food
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Local gulls and migrating arctic terns behave in the same way when offered food

So sánh với thông tin trong bài đọc, ta có:

behave in the same way # dive voraciously for such handouts + flies on 

local gulls = local gulls

Migrating arctic terns = an arctic tern + the tern 

Giải thích chi tiết

smiley26 Linearthinking works perfectly ở câu này vì nếu bạn nắm được cấu trúc thì từ vựng khó bạn cũng sẽ dễ dàng để giải quyết

 An arctic tern will take no notice of a nice smelly herring 

 While local gulls will dive for such handouts , the tern flies on 

→ Từ cấu trúc trên, bạn đã có 1 cơ sở kết luận an arctic ternlocal gulls không giống nhau

-> Main idea: Local gulls sẽ lao xuống để ăn đồ ăn # Arctic tern vẫn sẽ tiếp tục bay tiếp

→ Answer: FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford