Vietnameseđời sốngsự tồn tại
Englishlifeexistence
nounlaɪf
Đời sống là những hoạt động của con người, xã hội.
Ví dụ song ngữ
1.
Tôi không chắc mình muốn dành phần đời sống còn lại của mình với anh ấy.
I'm not sure I want to spend the rest of my life with him.
2.
Phong tục tập quán là kim chỉ nam tuyệt vời của đời sống con người.
Custom is the great guide of human life.
Ghi chú
Một số collocation dùng với life:
- bring sth to life: làm cho thú vị hơn (This film really brought the storyline to life.)
- get a life! Làm gì đó thú vị hơn đi! (I just told him to get a life.)
- give your life to sth: cống hiến cho một thứ gì đó (She gave her life to cancer research.)
banner-vertical
banner-horizontal