Vietnamesecút đibiến đi, biến khỏi tầm nhìn của tao đi!
Englishget out of here!get out of my sight!
noungɛt aʊt ʌv hir
kêu ai đó biến đi
Ví dụ song ngữ
1.
Cút đi nếu không tao gọi cảnh sát đấy!
Get out of here or I'll call the police!
2.
Cút đi và để tao yên!
Get out of here and leave me alone!
Ghi chú
Một số câu trong tiếng Anh dùng để đuổi một người nào đó:
- biến khỏi đây ngay: get out of here
- biến đi: go away
- cút ngay: scam!, beat it!
- biến khỏi tầm mắt tao ngay: get out of my sight!
banner-vertical
banner-horizontal