Vietnamesecách xưng hô
Englishform of address
nounfɔrm ʌv ˈæˌdrɛs
Cách xưng hô là những biểu hiện giao tiếp thông thường trong cuộc sống hằng ngày, cách mà chúng ta gọi nhau.
Ví dụ song ngữ
1.
David cũng chọn từ ngữ một cách cẩn thận, sử dụng các thuật ngữ và cách xưng hô lịch sự.
David also chose his words with care, using polite terms and forms of address.
2.
Người ta nên sử dụng cách xưng hô nào khi viết thư cho một giám mục?
What form of address should one use when writing to a bishop?
Ghi chú
Một số cách xưng hô (form of address) cho một vài đối tượng trong tiếng Anh:
- quý cô: young lady/miss
- quý ông/ngài: mister (Mr.)/sir
- quý bà: madam/ladies
banner-vertical
banner-horizontal