Vietnamesebóc phốtvạch trần, tiết lộ
Englishexposedisclose
nounɪkˈspoʊz
Bóc phốt là phanh phui, vạch trần chuyện xấu của ai đó.
Ví dụ song ngữ
1.
Ngày nay, nhiều vụ bê bối chính trị đã bị bóc phốt trên báo chí.
More political scandals were exposed in the newspapers today.
2.
Những người nổi tiếng là một trong những người có khả năng bị bóc phốt nhiều nhất.
Celebrities are among those who are most likely to get exposed.
Ghi chú
Chúng ta cùng phân biệt một số từ trong tiếng Anh mang ý nghĩa tương tự nhau như expose, disclose, reveal, uncover nha!
- expose (bóc phốt): Celebrities are among those who are most likely to get exposed. (Những người nổi tiếng là một trong những người có khả năng bị bóc phốt nhiều nhất.)
- disclose (vạch trần): There's absolutely no need to disclose people's fault. (Hoàn toàn không cần tiết vạch trần tội lỗi của mọi người.)
- reveal (tiết lộ): She has refused to reveal the whereabouts of her daughter. (Cô đã từ chối tiết lộ nơi ở của con gái mình.)
- uncover (phanh phui): Police have uncovered a plot to kidnap the President's son. (Cảnh sát đã phanh phui âm mưu bắt cóc con trai Tổng thống.)
banner-vertical
banner-horizontal