Vietnamesebiến đicút đi, biến
Englishgo awayscam
noungoʊ əˈweɪ
Biến đi là câu nói nhằm mục đích xu đuổi ai đó một cách thô lỗ.
Ví dụ song ngữ
1.
Biến đi, tao không muốn thầy mày lúc này.
Go away, I don't want to see you now.
2.
Biến đi! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!
Go away! I don't want to see you again!
Ghi chú
Một số câu trong tiếng Anh dùng để đuổi một người nào đó:
- biến khỏi đây ngay: get out of here
- biến đi: go away
- cút ngay: scam!, beat it!
- biến khỏi tầm mắt tao ngay: get out of my sight!
banner-vertical
banner-horizontal